Ватрал® Fe - Желязо

Tечен тор за листно и почвено приложение

Опаковка: 0.25 л, 0.5 л

Съдържание

Желязо (Fe) 5%
pH 1.7
Плътност 1.16 кг/л

Предназначение
Ватрал® желязо е те­чен тор, съдържащ же­лязо в комплексна фор­­ма, предназначен за пре­дотвра­тяване и прео­доляване на физио­логичното забо­ля­­ване желязна хлороза при растенията. Сим­птомите на желязната хлороза са посте­пенно пожълтяване на листата, а в последствие поява на некротични петна върху тях. От хлороза най-често страдат овощ­ните култури, лозата, зеленчуковите култури, ягодо­плодните и декоративните растения.
Желязото е микроелемент, който играе важна роля при протичането на редица биохимични и физиологични процеси в растенията. Ватрал® желязо подобрява фотосинтезата, интен­зивността на цвета и форсира растежа.

Приложение
Ватрал® желязо се прилага както листно така и кореново. При съвместно внасяне с препаратите за растителна защита е необходимо предварително да се проведе тест за съвместимост.

Листно подхранване: Листното подхранване дава по-бърз, но относително по-краткотраен ефект и затова трябва да се извършва неколкократно. Про­веждат се 2 до 3 пръскания по време на вегета­цията през интервал от 10-15 дни. Първото пръскане е при добре оформена листна маса. Използват се 0.3-0.5 литра Ватрал® желязо на декар, разтворен в достатъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията.

Кореново подхранване
При почвеното внасяне се постига сравнително по-бавен, но по-продължителен ефект. Използва се работен разтвор с концентрация 0.3-0.5% (0.3-0.5 л Ватрал® желязо в 100 литра вода), който се внася неколкократно през интервал от 10-15 дни.

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва кон­такт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!