АКАРЗИН®

Висококачествен адювант с природен произход

Високоефективен адювант с инсекто-акарицидни свойства. Екологичен продукт с широк спектър на приложение. Подходящ за интегрирана защита на растенията.

Опаковка:
0.3 л, 1 л, 5 л

Активно вещество
85% минерално масло - парафинов тип.

Формулация
Емулсионен концентрат.

Механизъм на действие
Акарзин® подобрява действието на препара­тите като намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен филм върху листата на третираните растения и тялото на насекомите и акари, както и зимуващите им стадий (яйца).

Категория на употреба:
трета
   
Карантинен срок: според препарата

Първа помощ и полезни медицински съвети
При контакт с кожата: измиване на замърсе­ното място с вода и сапун.
При замърсени очи: обилно измиване с вода 15 минути.
При поглъщане на препарата се предизвиква повръщане.

Специфичен антидот: няма

Екотоксичност

Акарзин® е нетоксичен за хора и топлокръвни животни. Няма опасност от остатъчни количества в третираните култури и почва.

Смесимост
При зимно пръскане Акарзин® може да се смесва непосредствено преди употреба с бордолезов разтвор. Не се препоръчва смесването на препарата със сярасъдържащи фунгициди.

Препоръчителна област на приложение    
- калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
- зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);
- лозова щитовка: 2.5% (зимно пръскане);
- зелена прасковена листна въшка по зеленчуци: 400 мл/дка.

Област на приложение
- култури - горски видове, домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул, овощни култури, малини и къпини, рози и културна шипка, ягоди;

Доза на приложение
- при горски видове: Акарзин® 50 мл/дка чрез УЛВ третиране;
- при домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи и фасул: Акарзин® 80-160 мл/дка;
- при овощни култури, малини, къпини, рози и културна шипка: Акарзин® (през зимен период) - 3%;
- при ягоди: Акарзин® (през зимен период) - 0.8%;
- употреба с други продукти за растителна защита (ПРЗ).
Инсектициди на база дифлубензурон,спинозад и бацилус турингиензис; фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб, използвани извън вегетационно при овощни култури, малини, къпини, рози, културна шипка и ягоди през зимния период.

Съхранение
При температура от 0°С до 30°С в оригинални, добре запечатани опаковки, в сухи и добре проветрени помещения. Да се съхранява извън обсега на деца, отделно от хранителните продукти, напитки, фуражи, а също така и от други пестициди.

Извън вегетацията третирането с Акарзин® се  извършва при t°C над 4°. Пръскането с препарата през този пе­риод продължава до 10 -15 дни преди развитието на пъпките на овощните култури. Използването на Акарзин® в ранна пролет ограничава плът­нос­т­та на популацията на червен овощен акар под икономическия праг на вредност, с което се спес­тяват третиранията с летни акарициди.

Акарзин® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от Министерство на земеделието и Министерство на здравеопазването със Заповед №РД 1-1549/12.10.2015 г.
Акарзин® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.