ЕЛЕКТ 90 ЕК®

Адювант за пестицидни разтвори и листни торове

Адювант за пестицидни разтвори и листни торове. Екологичен продукт. Лесно приложим. Ефективен при всякакви условия. Качествено взаимодействие с препаратите за растителна защита. Траен резултат от приложението му.

Опаковка:
0.1 л, 1 л, 5 л

Активно вещество
90% парафино-нефтен дериват

Формулация
Емулсионен концентрат

Механизъм на действие
Елект 90 ЕК® подобрява действието на препара­тите, като намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен филм върху листата на третираните растения. Съз­дава естетичен гланц върху листата на декоративната растителност и цветята.

Приложение
Елект 90 ЕК® в концентрация 0.15-0.2% (150-200 мл на 100 л разтвор за пръскане) може да бъде използван съвместно с фосфорорганични инсектициди, синтетични пире­троиди, карбаматни инсектициди; сулфунил урея хербициди, хербициди на база 2.4 Д, медсъдържащи и системни фунгициди.

Препоръчителен разход работен разтвор на декар: 20-50 литра

Момент на приложение:
според препарата

Карантинен срок:
според препарата

Съхранение
При температура от 0°С до 30°С в оригинални, добре запечатани опаковки, в сухи и добре проветриви помещения. Да се съхранява извън обсега на деца, отделно от хранителни продукти, напитки, фуражи, а също така и отделно от други пестициди.

Елект 90 ЕК®
осигурява висока прилепяемост на препаратите за растителна защита към листната повърхност на третираните растения. Той засилва проникващата способност в растителните тъкани. Повишава биологичната активност на препаратите при икономически най-важните болести и неприятели по земеделските култури.

Елект 90 ЕК® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от Минис­терство на земеделието и Министерство на здравеопазването.
Елект 90 ЕК® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.